Privacy

Beroepsgeheim

 • De psycholoog is bij wet gebonden door een beroepsgeheim.

 • Deze discretieplicht vangt aan van het ogenblik dat een psycholoog start met een onderzoekswerk, onderzoek, begeleiding of behandeling.
 • Het is de psycholoog verboden om bekend te maken dat een cliënt gebruik heeft gemaakt van zijn diensten. Er mag wel een bewijs van consultatie afgeleverd worden op verzoek van de cliënt.
 • Indien er verslag wordt uitgebracht bij een gemachtigde derde (vb. ouders) dan beperkt de psycholoog zich tot de gestelde vraag.
 • De discretieplicht van de psycholoog kan niet opgehoffen worden door het beëindigen van de professionele relatie of door het overlijden van de cliënt.
 • De toestemming van de cliënt bevrijdt de psycholoog niet van zijn discretieplicht.

Uitzonderingen op het beroepsgeheim

De wetgever heeft een aantal uitzonderingen bepaald waardoor een psycholoog toch zijn beroepsgeheim mag doorbreken. In zeer uitzonderlijke gevallen wordt hij door de wetgever zelfs verplicht om zijn beroepsgeheim te doorbreken.

 • Indien er wetgeving van toepassing is die de psycholoog de mogelijkheid biedt om af te wijken van zijn beroepsgeheim, dan blijft hij toch gebonden door de discretieplicht.
 • De psycholoog is verplicht om zijn beroepsgeheim te doorbreken wanneer er sprake is van aangifteplicht zoals omschreven in de artikelen 422bis en 458bis van het strafwetboek of wanneer hij geroepen wordt om te getuigen voor een rechtbank of parlementaire commissie.

Bijhouden van gegevens:

 • Van elke cliënt worden de naam, geboortedatum (soms), adres, contactgegevens en persoonlijke nota’s van de therapeut bijgehouden.  Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
 • De boekhouder ontvangt gecodeerde informatie over de gedane sessies.
 • Een verslag (schriftelijk of mondeling) van de therapie gebeurt enkel mits toestemming van de cliënt en in alle transparantie.
 
Voor het plannen van consultaties wordt in de praktijk gebruik gemaakt van een elektronische agenda. Hiervoor gebruiken wij een online agenda van een externe partner: Introlution. De gegevens worden opgeslagen op een server van dit bedrijf. 

 


Contact

nathaliedeneef

Otterstraat 62/1
Dendermonde
9200

Koning Albert I-straat 38,
9280 Lebbeke

0476898147